• 2020 Mitsubishi RVR SUV SE 4x4
  • 2020 Mitsubishi RVR SUV Limited Edition 4x4
  • 2020 Mitsubishi RVR SUV SEL 4x4
  • 2020 Mitsubishi RVR SUV SE Front-wheel Drive
  • 2020 Mitsubishi RVR SUV GT 4x4
  • 2020 Mitsubishi RVR SUV ES Front-wheel Drive
  • 2020 Mitsubishi RVR SUV ES 4x4